CEC meetings, consultations


Sorry, this entry is only available in Հայերեն.

30.11.2021

(Հայերեն) ԱՀ ԿԸՀ 2021թ. նոյեմբերի 30-ի, ժամը 17:30 հերթական նիստի օրակարգըSorry, this entry is only available in Հայերեն.

21.10.2021

(Հայերեն) ԱՀ ԿԸՀ 2021թ. հոկտեմբերի 22-ի, ժամը 11:00 հերթական նիստի օրակարգը 

27.01.2017

(Հայերեն) Նիստի ընթացքում քննարկվել են փետրվարի 20-ին անցկացվելիք հանրաքվեի կազմակերպման հետ կապված հարցեր, ներկայացվել քվեաթերթիկի նմուշը: 

20.01.2017

(Հայերեն) Քննարկվել և հաստատվել է սահմանադրական հանրաքվեի կազմակերպման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը 

23.12.2016

To call by-elections to the deputy under the majoritarian system of the NKR National Assembly in N 5 constituency on February 20, 2017 

05.02.2016

On April 17 local elections are to be held in 13 communities20.11.2015

The first meeting of the newly formed NKR Central Electoral Commission consisted21.07.2015

Local elections on 13 September18.05.2015

Meeting of the Central Electoral Commission11.05.2015

The final results of the regular elections to the NKR National Assembly are summed up

ELECTIONS

OBSERVERS

INFORMATION
CENTER

MISCELLANEOUS